Tablon Electrónico

En el Tauló Municipal Electrònic es poden consultar els edictes i anuncis, tant de matèries de competència municipal com d'altres Administracions Públiques, que normativament així ho disposin.

L'accés al mateix no requerirà cap mecanisme especial d'acreditació de la identitat del ciutadà. Es garanteix l'accés al tauló així com l'autenticitat, la integritat i la disponibilitat del seu contingut segons les disposicions legals vigents.

Aquest Tauló està operatiu les 24 hores del dia, durant tots els dies de l'any, excepte les interrupcions que siguin necessàries per raons tècniques que s'informaran a l'apartat de "Interrupcions de servei".