L'Ajuntament d'Oropesa del Mar des de casa, sense esperes, sense cues, sense horaris.

La Seu electrónica és una oficina virtual que integra tots els serveis electrònics a disposició de ciutadans i empreses, senses condicionaments d'horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat.