L'Ajuntament d'Oropesa del Mar des de casa, sense esperes, sense cues, sense horaris.

La Seu electrónica és una oficina virtual que integra tots els serveis electrònics a disposició de ciutadans i empreses, senses condicionaments d'horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat.

 

Ajuda de la Seu Calendari días inhábiles Carta de serveis electrónics Interrupcions de servei Catàleg de tràmitsPerfil del ContractantTauler d'anuncisValidació i comprobació de documentsQueixes i suggeriments Avisos Cita prèvia Portal de TransparènciaNotificacions electròniques