Inicio -> Consulta dades personals

Consulta dades personals

 

La Consulta de dades personals és un servei desenvolupat per als ciutadans, a través del qual es podran visualitzar les dades bàsiques que un ciutadà té registrats a l'Ajuntament i addicionalment permetre l'actualització i correcció d'aquells que són incorrectes.

Per poder fer ús d'aquest servei és necessari que el ciutadà s'indentifiqui mitjançant un dels certificats digitals de les autoritats de certificació acceptades per la plataforma.

Les dades que es poden consultar a través d'aquest servei són:

  • Dades personals: mostra les dades identificatives de la persona i el domicili registrat.
  • Anotacions de registre: consultar les anotacions d'entrada i sortida del Registre General d'Entrada i Sortida de l'Ajuntament en les que el ciutadà apareix com a interessat.
  • Expedients: consultar la informació dels expedients administratius que li són afectes administrativos que els són afectes i que es tramiten a l'Ajuntament, podent obtenir entre altres informacions, tasques realitzades, consultar els documents annexos als tràmits.
  • Padró d'habitants: informació referent a la situació d'empadronament, així com les dades associades a la seva fitxa padronal, tant de caràcer personal com relatius al domicili. També permet al ciutadà obtenir de manera inmediata un certificat telemàtic com pot ser el volant d'empadronament individual, col·lectiu, etc.
  • Rebuts: informació sobre els rebuts de diferents conceptes tributaris, agrupant els mateixos en funció de l'estat en què es troben.
  • Unitats fiscals: conceptes tributaris pels quals paga impostos.
  • Calendari fiscal: calendari del contribuent.

 

 

Serveis relacionats

 

 

14 d'Abril de 2015