Aportació de documentació
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Aportació de documentació de forma lliure a partir del codi de requeriment tramès per l'Ajuntament d'Orpesa
Terminis de Presentació: 14/09/2015 11:58:00 -
Òrgan gestor: Òrgan destinatari de la documentació
Efectes del Silenci administriu: No procedeix
Normativa bàsica: Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica