Tornar Imprimir

Certificats electrònics

Aquesta administració utilitza certificats electrònics reconeguts o qualificats per a la seva identificació electrònica i per a la realització d'actuacions administratives automatitzades

CERTIFICATS ELECTRÒNICS D'AUTENTICACIÓ DE LLOC WEB (SEU ELECTRÒNICA)

D'acord amb l'article 38.6 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic l'accés a aquesta Seu electrònica es protocolitza utilitzant un certificat de Seu per a assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un canal segur i una oficina pública reconeguda i, no permeten la intrusió malintencionada de tercers.

Per a verificar la validesa del certificat d'aquesta administració pot vostè utilitzar el servei VALIDe que el Ministeri de Presidència ha habilitat a aquest efecte.

Una vegada hagi accedit al servei segueixi les següents instruccions:

  1. Accedeixi a l'opció “Validar Seu electrònica"
  2. Introdueixi la direcció de la nostra Seu
  3. Introdueixi el codi de seguretat que es mostra
  4. Premi sobre el botó “Validar”

CERTIFICATS ELECTRÒNICS DE SEGELL ELECTRÒNIC

Per a la identificació i l'autenticació de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada, les Administracions Públiques poden utilitzar Segells electrònics basats en certificats que reuneixen els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica.

Un certificat de Segell Electrònic vincula unes Dades de Verificació de Signatura a les dades identificatives i d'autenticació de determinada Administració, organisme o entitat i la persona física representant de l'Administració, organisme o entitat Titular del certificat i, si escau, el personal en qui es delegui a l'efecte de l'actuació administrativa automatitzada.

Per a actuacions i procediments administratius automatitzats gestionats per aquesta administració vostè pot descarregar-se aquest certificat de segell d'Òrgan incrustat en el document PDF que s'haurà pogut generar de forma automàtica des de la Seu electrònica. Per a verificar la seva validesa, pot vostè utilitzar el servei VALIDe que el Ministeri de Presidència ha habilitat a aquest efecte.

Una vegada hagi accedit al servei segueixi les següents instruccions:

  1. Accedeixi a l'opció “Validar Certificat"
  2. Seleccioni el certificat descarregat prèviament"
  3. Introdueixi el codi de seguretat que es mostra

VALIDe - Validació de certificats i signatures