Vosté es troba ací: Inici -> Publicitat activa -> Econòmica-financera i contractes

Econòmica-financera i contractes

Coneix tota la informació comptable i pressupostària de l'Ajuntament, les seues possibles modificacions i altres dades econòmiques i financeres d'interés així com la informació actualitzada sobre contractacions d'obres, serveis i subministraments i dades relatives a contractes importants o proveïdors.

Informació Comptable i Pressupostària

Publicació dels Pressupostos dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals.

Indicadors d'Ingressos i Despeses Municipals

Indicadors d'Ingressos i Despeses Municipals per any.
  • Ingressos, despeses i inversions Ingressos, despeses i inversions de l'any

Deute públic

Deute públic municipal i evolució interanual.

Auditoria

Auditoria de comptes i de fiscalització.
  • Auditoria de comptes Publicació d'Auditoria de comptes i de fiscalització per part d'Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes) de l'Ajuntament i de les entitats del sector públic municipal.

Contractació de serveis

Procediments de contractació de serveis.
  • Taules de contractació Taules de contractació
  • Perfil de contractant Publicació de tots els Contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals si escau s'haja publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris.
  • Subministradors i Costos Principals subministradors i costos dels serveis.

Contractes, Convenis i Subvencions

Contractes, Convenis i Subvencions.

Ajuntament d'Orpesa
C/Laura de Cervellón 5A. 12594 Oropesa del Mar / Orpesa (Castellón / Castelló)
Telèfon:964310100 Fax:964310066