Vosté es troba ací: Inici -> Publicitat activa -> Indicadors de transparència

Indicadors de transparència

Els indicadors ITA (Índex de Transparència dels Ajuntaments) són una eina que l'organització no governamental Transparència Internacional posa a la disposició dels ajuntaments espanyols per a mesurar el seu nivell de transparència. Avaluen la gestió realitzada per l'ajuntament d'una ciutat a través d'un conjunt integrat de 80 indicadors agrupat en diverses àrees.

Informació sobre la corporació municipal
Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament
01 S'especifiquen dades biogràfiques de l'Alcalde/ssa i dels regidors/es de l'Ajuntament (mínim de quatre línies cadascun).
02 S'especifiquen les adreces electròniques de l'Alcalde/ssa i de cadascun dels regidors/es de l'Ajuntament.
03 Es publica l'Agenda institucional de l'Alcalde/ssa (en un apartat específic de la web).
Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament
08 S'especifiquen les dades bàsiques d'òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços a les webs dels mateixos (si l'Ajuntament no tinguera aquests organismes s'indicarà expressament en la web).
10 Està aprovada/t i es publica l'Agenda Local 21, i/o el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal.
Informació sobre normes i institucions municipals
13 Ordes del dia prèvies dels Plens Municipals.
16 Es poden seguir en directe en la web i/o queden emmagatzemats en la mateixa els vídeos dels Plens municipals.
18 Es publiquen les resolucions judicials (íntegres o un enllaç als seus continguts) que afecten l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.) (Si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web)
Relacions amb els ciutadans i la societat
Característiques de la pàgina web de l'Ajuntament
20 Existeix un Cercador intern clarament visible en la web de l'Ajuntament.
Informació i atenció al ciutadà
22 Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o organitzacions (almenys el nombre de preguntes rebudes i de les contestades).
23 Es publica el catàleg general de serveis, així com les seus dels serveis i equipaments de l'entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seues pàgines web i/o adreces de correu electrònic.
25 S'informa en la Web sobre situació i talls en el trànsit, i/o incidències en els serveis municipals.
27 Es contempla en la web municipal un espai perquè expressen les seues opinions i propostes els Grups polítics municipals.
28 Es contempla en la web un espai reservat per a les diferents Associacions de veïns del municipi, i es publica una relació dels temes o preguntes formulades per aquestes Associacions.
29 Existeixen en la web municipal fòrums de discussió o perfils de xarxes socials.
Grau de compromís envers la ciutadania
30 Existeix i es publica un Reglament de Participació ciutadana (si no existeix, s'indicarà expressament en la web).
32 Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics i Pressupostos municipals.
33 Existeix i s'informa sobre una Carta o Cartes de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establits en la mateixa o les mateixes.
34 Existeixen i es publiquen els resultats d'enquestes sobre prestació dels serveis (si no s'han realitzat enquestes, s'indicarà expressament en la web).
Transparència econòmica-financera
Informació comptable i pressupostària
36 Es publiquen els Pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic de la web); (si l'Ajuntament no tinguera aquests organismes, s'indicarà expressament en la web).
37 Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (si no n'hi haguera, s'indicarà això expressament en la web)
Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
43 Període mitjà de cobrament (Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) x 365 / Drets reconeguts nets)
44 Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors (art. 16.7 Ordre Ministerial HAP/2012/2015) (Si no n'hi haguera s'indicarà expressament en la web)
45 Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seua evolució en comparació amb exercicis anteriors.
Transparència en les contractacions i costos dels serveis
Procediments de contractació de serveis
46 S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Taules de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic en la web per a aquesta informació).
47 Es publiquen les Actes de les Taules de Contractació (mitjançant un enllaç directe i específic en la web per a aquesta informació).
Subministradors i costos dels serveis
49 Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics.
Transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i medi ambient
Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
Anuncis i licitacions d'obres públiques
57 Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).
58 Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic en la web) (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).
Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions
59 Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).
60 Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).
Obres públiques, urbanisme i infraestructures
61 S'aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractiste/s responsable/s; import pressupostat; període d'execució) (enllaç en web).
62 Es difon periòdicament (almenys semestral) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades, i/o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).
64 Proporció d'ingressos de l'Urbanisme: Ingressos derivats de l'urbanisme / Ingressos totals (s'indicaran en la web els conceptes com a Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).
Indicadors nova llei de transparència
Planificació i organització de l'Ajuntament
65 Es publiquen els Plans i Programes anuals i pluriennals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució.
66 Es publica un Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seues funcions i relacions d'independència.
67 Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció, una vegada que són definitius (si no hi haguera hagut informes d'aquest tipus, s'indicarà expressament en la web)
Contractes, convenis i subvencions
68 Es publiquen tots els Contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments de publicitació, el nombre de licitadors en el procediment i els adjudicataris.
69 Es publiquen les modificacions dels Contractes formalitzats (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).
70 Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic en la web)
71 Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de Contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic (mitjançant un enllaç directe en la web).
Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades
74 Es publiquen les retribucions percebudes pels Alts càrrecs (almenys dels càrrecs electes i si escau Directors Generals) de l'Ajuntament i els màxims responsables de les Entitats participades pel mateix (mitjançant un enllaç en la web).
75 Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandó dels càrrecs (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).
Informació econòmica i pressupostària
80 Es publiquen els Informes d'Auditoria de comptes i/o els de Fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.

Ajuntament d'Orpesa
C/Laura de Cervellón 5A. 12594 Oropesa del Mar / Orpesa (Castellón / Castelló)
Telèfon:964310100 Fax:964310066