Vosté es troba ací: Inici -> Avís Legal

Avís Legal

Drets dels ciutadans en la seua relació amb l'Administració:

 • Ser informats, orientats i tractats respectuosament.
 • Conèixer la identitat dels responsables dels tràmits.
 • Accedir als registres i arxius administratius, sempre que no es vulneren drets tercers o existisquen raons d'interès públic que ho impedisquen.
 • Obtindre còpia segellada dels documents originals que presente i a la seua devolució, sempre que no hagen de figurar en l'expedient.
 • Conèixer l'estat de tramitació dels expedients en què es tinga condició d'interessat i obtindre còpies dels seus documents.
 • Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència.
 • No presentar documents que no s'exigisquen en les normes o ja estiguen en poder de l'Administració que gestiona l'assumpte.
 • Triar el lloc i el mitjà preferent per al lliurament de notificacions.
 • Obtindre una resposta expressa per part de l'Administració.
 • Exigir responsabilitats a l'Administració i personal al seu servei quan així corresponga legalment. Consultar el Registre General de Protecció de dades, sobre el tractament i finalitat de les seues dades i la identitat del responsable del fitxer.
 • Rectificar, cancel·lar i oposar-se a l'ús de les seues dades, en les condicions previstes en la llei.
 • Qualssevol altres que els reconeguen la Constitució i les Lleis.

Adaptació Art. 35 de la Llei 30/1992 del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener i articles 14, 15 i 16 de la Llei L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.

Si vosté considera que alguns d'aquests drets no són respectats, pot efectuar la seua reclamació a través del sistema de Suggeriments i Reclamacions que l'Ajuntament posa a la seua disposició en tots els centres i oficines d'informació municipals i pàgina web.

29 d'agost de 2018

Ajuntament d'Orpesa
C/Laura de Cervellón 5A. 12594 Oropesa del Mar / Orpesa (Castellón / Castelló)
Telèfon:964310100 Fax:964310066